Seetzenia orientalis

Species Name: Seetzenia orientalis

Information Source: Bahrain First National Report to the CBD (2006)