Streptopelia turtur

Species: Streptopelia turtur

Common Name: European Turtle-Dove

Information Source: Bahrain First National Report to the CBD (2006)