Seriola dumerili

Species: Seriola dumerili

Common Name: Yellowtail Trevally

Local Name: Jibb

Information Source: Bahrain First National Report to the CBD (2006)