Seetzenia lanata

Species Name: Seetzenia lanata

Information Source: Bahrain First National Report to the CBD (2006)